Gedragsregels Seksuele Intimidatie

Onderstaande regels zijn gemaakt om de risico's op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen en seksuele intimidatie te voorkomen. Deze regels fungeren als referentiekader voor het gedrag van alle sporters in concrete situaties.

  •  Samen moeten we zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedere mede-sporter zich veilig voelt.
  • We onthouden ons ervan de mede-sporter te bejegenen op een wijze die de mede-sporter in zijn/haar waardigheid aantast.
  • Trainers en begeleiders onthouden zich ervan om verder in het privéleven van sporters door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • Iedereen onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover zijn/haar medesporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • We raken elkaar niet op een zodanige wijze aan dat de ander deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • Iedereen binnen de vereniging onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • Begeleiders zullen tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • Begeleiders hebben de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • Begeleiders zullen sporters geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaarden begeleiders geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

Iedereen binnen de vereniging dient er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de vereniging is betrokken. Indien gedrag wordt gesignaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij | zij de betreffende persoon | personen daarop aanspreken. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.