Privacyverklaring

Tennis- en Padelvereniging Udenhout, hierna: de vereniging, gebruikt uw persoonsgegevens zoals ze door u zijn opgegeven op het aanmeldformulier. Dit betreft: Naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, tel.nr.,IBAN en pasfoto. Door aanmelding verleent u toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor personen die nog geen 16 jaar oud zijn wordt voor de verwerking van de gegevens toestemming gevraagd aan ouder/voogd. Soms zullen er bij evenementen foto’s worden gemaakt die bestemd zijn voor promotiedoeleinden. Indien men dat niet wenst is het te allen tijd mogelijk die te laten verwijderen.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt in verband met het lidmaatschap van de KNLTB, de facturatie van contributie en/of lesgelden, het vastleggen van de bardiensten of hulpdiensten ten behoeve van evenementen, het eventueel verzenden van een nieuwsbrief door de vereniging en het aanmelden van individuele leden voor toernooien en competities. Aan derden zoals Twelve (voorheen Le Credit Sportif) die voor ons de digitale kassa beheert en Toernooi.nl waar je kunt inschrijven voor evenementen worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens verstrekt zoals naam, geslacht, leeftijd en bondsnummer.

Onze vereniging houdt een verwerkingsregister bij waarin staat welke persoonsgegevens met welk doel door wie worden beheerd en wat de bewaartermijn is. Betrokkenen, in veel gevallen de leden, kunnen te allen tijde een gegeven toestemming voor verwerking intrekken of een verzoekindienen ter inzage, correctie van de persoonsgegevens bij het secretariaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor personen die nog geen 16 jaar oud zijn wordt voor de verwerking van de gegevens toestemming gevraagd aan de ouder/voogd.

De vereniging stelt alles in het werk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. Daarbij spelen technische en organisatorische maatregelen een rol, zoals regelmatig maken van back-ups, wijzigen van wachtwoorden, geheimhoudingsplicht voor bestuurders/ vrijwilligers en het scheppen van veiligheidsbewustzijn.